W jakiej odległości od granicy można budować budynek
| | |

W jakiej odległości od granicy można budować budynek?

Częste pytanie podczas planowanego zakupu działki lub już po zakupie brzmi czy można budować budynek w granicy? Lub w jakiej odległości można zbudować budynek? W jednym wpisie opisywałem sytuację o odległościach w przypadku budynku na zgłoszenie. W tym wpisie zajmiemy się odległościami od granicy w przypadku obiektów wymagających pozwolenia na budowę.

Odległość budynku od granicy działki

Odległość budynku od granicy działki opisują szczegółowo warunki techniczne. Czyli rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Odległośc budynku od granicy działki:

Budynek należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 

  • budynek zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy – 4 m,
  • budynek zwrócony ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy – 3 m, albo jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.

W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się:

  • na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m usytuowanie budynku ścianą bez otworów bezpośrednio przy granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m,
  • sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
  • rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż odpowiednio 3 m lub 4 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
  • sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Pamiętaj, że usytuowanie budynku w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy powoduje, że sąsiednia działka będzie w obszarze oddziaływania obiektu.

Odległość elementów budynku od granicy działki:

Sam budynek to nie wszystko, posiada on jeszcze elementy która wystają poza jego bryłę takie jak schody zewnętrzne, gzymsy, okapy, balkony, daszki, pochylnie tarasy. Wszystkie te wymienione elementy muszę się znajdować minimum 1,5m od granicy działki.

Wszystkie opisane powyżej odległości w warunkach technicznych stosuje się do granic z sąsiadującymi działkami budowlanymi. Całkiem inne są odległości jeżeli nasza działka sąsiaduje z działką nie będącą działką budowlaną np. z drogą. Należy wówczas sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego, nieprzekraczalną linię zabudowy.

Odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych

21.03.1985 r. o drogach publicznych (dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zgodnie z art. 43 ww. ustawy obiekty budowlane należy sytuować w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

  • w terenie zabudowy: autostrada – 30 m, droga ekspresowa – 20 m, krajowa – 10 m, wojewódzka i powiatowa – 8 m, gminna – 6 m;
  • poza ternem zabudowy: autostrada – 50 m, droga ekspresowa – 40 m, krajowa – 25 m, wojewódzka i powiatowa – 20 m, gminna – 15 m.

W przypadku dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych ustawa dopuszcza – w niektórych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, usytuowanie obiektów w mniejszych odległościach, jednak jedynie za zgodą zarządcy drogi, o które musisz wystąpić przed dokonaniem zgłoszenia lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Wnioski

Powyżej opisałem kwestię związaną z usytuowaniem obiektu od granicy działki. Pamiętaj iż powyżej nie odnosiłem się w jakikolwiek sposób do innych wymagań takich jak przepisy przeciwpożarowe, czy wymagań odpowiednich odległości pomiędzy budynkami, nasłonecznienie, itd. Są to kwestie na inny wpis. 

Masz pytania?

Napisz do mnie!

Similar Posts